فکر میکنی؟............
 
فکر میکنم به تمام صفحه های دفتر خاطراتم؟
 
 
 روز هایی پر پر شده....