.شب هاست در خودم مرده ه ام
و سیگار
و یک خیابان
و خاطرات لعنتی تو
و هوای دلتنگی شهرم
من مرده ام؟