کسی خودش را نمیکشد
خاطره هاست که آدم را میکشد.....!