کوله بارم بر دوش، سفری میباید، سفری بی‌ همراه.گم شدن تا تنهایی محض !
و لبخندی تلخ بر لب!