خدا جون میشه یواشکی بهم بگی اونی که ازش بیخبرم چه حالی داره...؟!