در گذر از جاده ی زندگی آموختم کسانی را که بیشتر دوست می داری،
زود تر از دست می دهی!