ویکتور هوگو می گه: هرگز به کسی که دوستش داری نگو "دوستت دارم"