.برایم در ردیف کسانی هستی که به قول " نیما " :
یادت " روشنم " میدارد .....