معنای خوشبختی این است : در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه دوست داره....