بعضی آدما درست زمانی که دارن فراموش میشن میانو دوباره گند میزنن به زندگی آدم !