حالا تو ....
همه ی کلاس های زبان دنیا رو برو !
چه فایده که “زبان” مرا نمی فهمی ... !!!