دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…