دیگــــــــر ...
بانوی هیچ قصه ای نخــــــواهم شد ...
کـــــــــه این بــــــــانو ...
خود غصه ها دارد ...