نیش دوست از نیش عقرب بدتر است پس بزن عقرب که دردش کمتر است