گر بدانی حال من گریان شوی بی اختیار

 

 

ای که منع گریه بی اختیارم می کنی