امروز که محتاج تو ام جای تو خالیست | فردا که میایی به سراغم نفسی نیست | فریاد رسی نیست !