می دونی تلخ ترین اتفاق چیه؟
تو بخوای...
اونم بخواد...
ولی سرنوشت نخواد!!!