کاش می شد

به جای دوست داشتنت

دردهای دیگری را انتخاب کرد