وقتی حـــاجــــی میشی که هفت بار خدا رو دور زده باشی!!!