من خراب دل خویشم

نه خراب دل کس

تو خراب من الوده مشو

قصه ام بشنو از یاد ببر

بهر من قصه ی بیهوده نخور...