در جهان دیگر / آیا دیگر نخواهم بود / یا به یاد خواهم آورد / آخرین دیدارمان را؟