بعضی آدما فقط میان تو زندگیت
که
خاطره بشن
همین ...