دل خراب من دگر خراب تر نمی‌شود، که خنجر غمت از این خراب تر نمی‌زند.