اینگونه قبول نیست.... چشمانت را زمین بگذار.... بیا دست خالی بجنگیم!!!!