گـــذشــــتــه)) را بیاد می آورمــ. . . .از ((حـ ـ ـ ـال ))مــــــیــــروم