جا خوش کرده ای در تمام عاشقانه هایم . میخواهم از نوشتن استعفا دهم ،اما نه تو رها میکنی دلم را ،نه شاعرانه هایم دل میکَنند از تو.