امــــــــــروز که در دست توام مرحمتی کن

فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت