تلخترین جمله ای که بعد از مدتها عاشقی ممکن است از زبان معشوقت بشنوی:

ما می تونیم دوستای خوبی برای هم باشیم!!