به کلاغ ها بگویید:قصه من همین جا "تمام" شد..

یکی بود و نبود مرا با خودبرد....!!!!