کاش زندگی یه سرمربی داشت، منو تعویض میکرد، یه تازه نفس میاورد تو…