صادقند با ما این کوچه‌های بن بست، تکلیفشان از همان اول روشن است.