روزانه هزاران انسان به دنیا می‌آیند...اما انسانیت در حال انقراض است!