به کسی عشق بورز که لایق عشق باشد

نه تشنه عشق

چون تشنه عشق روزی سیراب می شود