برای انکه بتوانید به یک موفقیت فردی برسید اول باید تغییری در باور هایتان ایجاد کنید.