و به انگشت نخی خواهیم بست، تا فراموش نگردد فردا..
زندگی شیرین است!
زندگی باید کرد...