نه التماس می‌کنم نه خیره خیره نگاهت..

فقط آه می‌کشم

همین آه برای تمام زندگی‌ ات کافیست