به سلامتی اونی که نگفت با بقیه فرق داره

''ثابت کرد''