کوه چون سنگ بود تنها شد.
یا چون تنها بود سنگ شد
من که نه سنگ بودم نه کوه
من چرا تنها شدم.