نیستی و نمی دانی
که هنوز نبودنت را باور نمی کنم

دلم تا شب
هزار راه می رود

و باز هم به تو نمی رسد