خنده بر لب میزنم تا کس نداند درد دل
ور نه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت