گاهی سکوت، همان دروغ است...
کمی شیک تر، روشنفکرانه تر و با مسئولیت کمتر