ای ستاره ها که بر فراز آسمان

با نگاهتان اشاره گر هستید

ای ستاره ها که از ورای ابر

بر جهان ما نظاره گر هستید

اری منم که در سکوت شب

نامه های عاشقانه پاره میکنم

ای ستاره ها چرا درنگاهم دگر

ان همه نشاط و نغمه و ترانه مرد

ای ستاره ها مگر شما هم آگهید

ازدورویی وجفای ساکنان خاک

که در قلب اسمان نهان شدید

من پشت پا زدم به هرچه هست

لعنت خدا به من اگر به جزجفا

ازاین پس به عاشقان با وفا کنم

ای ستاره ها ستاره ها ستاره ها

دیار عاشقان جاوید کجاست؟