گاهی عمیقاً مایلم « ماهی » باشم!

ماهی حافظه اش هشت ثانیه است بی هیچ « خاطره » ای