راننده تاکسی اسکناس رو گرفت و پرسید ; 1 نفری؟
گفتم خیلی وقته....!!!