دکترها قرص می دهند که
فراموشت کنم ...
خوابت را می بینم!!!