یک جا هست که باید وایستی، یک جا هم هست که باید در ری، اما خدا نکنه جای این دوتا با هم عوض شه که دیگه تا اخر عمر بدهکار خودتی