برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرند وقتی ندارم....؛ چون درگیر دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند......