چه کردی با من!!؟ که این روزها تو را دیگر فقط به اندازه یک اشتباه
می شناسم !!!