نقاش نیستم.. اما نفسهایم را بی تو با درد می کشم.........