چـقدر سخـتِه کـه زن بـاشی و بـخـوای ، بـه یِه مـرد مـردونگـی یـاد بـدی..!!